PROGRESS Systemy Komputerowe

Cyfrowa szkoła dopiero od kwietnia

2012-03-23

Rząd nie może ukończyć prac nad rozporządzeniem w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pierwotnie planowano, że termin zgłaszania akcesu do pilotażu „Cyfrowej szkoły” minie już 23 marca, jednak przedłużające się prace nad dopracowaniem przepisów uczyniły ten termin nierealnym. Oprócz powyższego terminu w projekcie rozporządzenia z 13 marca, nad którym obecnie trwają prace, dokonano kilku innych zmian (względem projektu ze stycznia i lutego).

Aktualny projekt rozporządzenia przewiduje, że w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła” placówki wyposażone zostaną w pomoce dydaktyczne, spełniające funkcje bazy technologicznej do budowania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. W tym celu organy prowadzące szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia otrzymać mają wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Program finansowany z budżetu państwa ma obejmować dziedziny e-szkoła i e-uczeń i ma być komplementarny z realizowanymi w ramach PO Kapitał Ludzki inicjatywami dotyczącymi obszarów e-nauczyciel i e-zasoby edukacyjne. Planowane przepisy precyzują, że zakupiony w ramach programu sprzęt powinien być wykorzystywany w procesie dydaktycznym w klasach IV-VI oraz w czasie wolnym, a w miarę możliwości mogą korzystać z niego także uczniowie klas młodszych szkół podstawowych oraz nauczyciele.

Projekt rozporządzenia w załączniku 1 określa zakres przedmiotowy zakupów, na które udzielone zostanie wsparcie finansowe (m.in. laptopy dla ucznia i nauczyciela wraz z oprogramowaniem, drukarki, skanery, tablice interaktywne, projektory, urządzenia do wideokonferencji, routery, wizualizery). Nabywany przez szkoły sprzęt komputerowy powinien być w takiej konfiguracji, aby zagwarantować uzyskiwanie funkcjonalności w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów (opisane w załączniku 2). W ramach zaproponowanej listy sprzętu komputerowego, organy prowadzące szkoły będą mogły dokonywać swobodnych decyzji zakupowych – w zależności od potrzeb prowadzonych szkół. W porównaniu z pierwszą wersją projektu rozporządzenia, dopisano obowiązek uwzględnienia w decyzji zakupowej „technicznego szkolenia nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu”.

Rozporządzenie pozwoli na dwa warianty wykorzystania w szkołach przenośnych komputerów. Oprócz testowanego już wcześniej modelu użytkowania komputerów tylko na terenie szkoły, możliwe będzie także testowe wdrożenie modelu zezwalającego na wypożyczanie sprzętu uczniom do domu. O wyborze modelu pracy z komputerami decydować ma dyrektor na etapie wnioskowania o udział w programie. Samorządy, które otrzymają wsparcie z programu dla swoich szkół, będą zobowiązane do m.in.:

  1. powołania szkolnego e-koordynatora wspierającego nauczycieli w pracy z wykorzystaniem TIK;
  2. uczestnictwa co najmniej 20 proc. nauczycieli klas IV-VI w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w procesie dydaktycznym;
  3. uczestnictwa co najmniej 50 proc. nauczycieli klas IV-VI w koordynowanych przez e-moderatorów międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli (udział w co najmniej 4 spotkaniach zorganizowanych w ramach sieci współpracy, zorganizowanie w szkole co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK, udostępnianie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK);
  4. wykorzystywanie TIK na co najmniej 3 godzinach zajęć lekcyjnych średnio w każdym tygodniu nauki.


Warunkiem udzielenia organom prowadzącym wsparcia finansowego jest wniesienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. wnioskowanej kwoty. Jako wkład własny zakwalifikowane mogą zostać wydatki na zakup sprzętu komputerowego poniesione po 1 stycznia 2012 r. W tym miejscu dokonano istotnej zmiany względem pierwotnego projektu – wcześniej dopuszczano możliwość uznania za wkład własny środków rzeczowych i nakładów finansowych poniesionych po 1 stycznia 2011 r.

Maksymalna wysokość wsparcia to 90 tys. dla szkół o liczbie do 100 uczniów, 140 tys. wsparcia dla szkół, w których uczy się od 101 do 300 uczniów oraz 200 tys. dla placówek największych. W projekcie rozporządzenia przedstawiono także zasady podziału pomiędzy województwa środków przewidzianych na 2012 r. (pomiędzy szkoły rozdzielone zostanie 44 mln zł) – są one związane z liczbą i wielkością szkół kwalifikujących się do programu w danym województwie.

Udział w programie będzie dobrowolny, uzależniony od decyzji dyrektora szkoły (termin składania wniosków został przedłużony do 11 kwietnia 2012 r.). Następnie w terminie do 23 kwietnia 2012 r. organ prowadzący powinien wystąpić do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego. W przypadku, gdy wnioskowana kwota wsparcia okaże się wyższa niż zarezerwowana dla danego województwa, w celu wyłonienia szkół uczestniczących w programie przeprowadzone zostanie losowanie.

Szkoły uczestniczące w programie zobowiązane będą do przedstawienia organom prowadzącym sprawozdań z realizacji zadań do 10 czerwca 2013 r. Następnie na tej podstawie odpowiednie sprawozdania właściwym wojewodom przedstawić mają organy prowadzące szkoły. Wojewodowie zaś do 15 lipca 2013 r. muszą dokonać oceny efektów realizacji programu na terenie swojego województwa oraz przedstawić je MEN.

Przewiduje się, że wsparcie finansowe w ramach programu pilotażowego będzie mogło otrzymać około 380 szkół.

Komponent badawczy pilotażu

W aktualnym uzasadnieniu potrzeby przeprowadzenia pilotażu programu „Cyfrowa szkoła” wskazuje się także na wartość badawczo-poznawczą całego projektu. Zgodnie z sugestiami ministra cyfryzacji Michała Boniego, równolegle przetestowane mają zostać szczególnie innowacyjne formy cyfryzacji szkół, alternatywne względem projektowanego programu pilotażowego. Eksperymenty te przeprowadzone mają zostać w znacznie mniejszej skali niż sam pilotaż „Cyfrowej szkoły”, ale wypływające z nich wnioski powinny okazać się cenne przy konstruowaniu wieloletniego programu unowocześnienie polskich szkół. Jako alternatywne metody cyfryzacji przetestowane powinny zostać:

  1. model, w którym komputery przenośne dzieciom kupują rodzice w zamian za zapewnienie darmowych podręczników (państwo zaopatruje w sprzęt tylko zagrożonych wykluczeniem cyfrowym) – zapewnić to ma najnowocześniejszy sprzęt w oświacie, rządowe programy nigdy nie będą w stanie tego zapewnić;
  2. innowacyjne modele nauczania z wykorzystaniem TIK np. odwrócona klasa (uczniowie uczą się w domu, w szkole wspólnie z nauczycielem rozwiązują ćwiczenia);
  3. nowoczesny mechanizm testowania kompetencji cyfrowych uczniów w czasie nauki, który zmotywuje nauczycieli do stosowania nowych
  4. technologii (obecny system choć umożliwia stosowanie TIK, to nie zawiera elementów motywujących nauczycieli do ich wykorzystywania);
  5. mechanizmy tworzenia elektronicznych materiałów edukacyjnych i ich zasobów umożliwiających dzielenie się nimi przez samych nauczycieli.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

SZYBKI KONTAKT

Al.Mickiewicza 27
31-120 Kraków
tel:(12) 633 44 44
fax:(12) 622 38 02
office@progress.com.pl